"Om man sprang tidigare så får man springa snabbare nu" : En kvalitativ studie om chefers erfarenheter av att leda medarbetare som tillhör generation Y

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Sammanfattning: En ny generation har etablerat sig på arbetsmarknaden med andra egenskaper och förväntningar på ledarskap än generationerna innan. Studiens syfte blev därmed att undersöka chefers erfarenheter av att leda medarbetare som tillhör generation Y, i förhållande till andra generationer. Frågeställningarna berörde vad chefer anser kännetecknar generation Y som medarbetare samt hur chefer upplever sitt ledarskap i förhållande till generation Y. Studiens resultat analyserades i relation till teori om situationsanpassat ledarskap samt efterföljarskap. Metoden bestod av kvalitativa intervjuer tillsammans med chefer på organisationer inom olika branscher i en större stad i Sverige. Resultatet visar att generation Y som medarbetare upplevs vara självcentrerade och flexibla samt ha krav på utveckling, ett personligt ledarskap och att bli tilldelade meningsfulla arbetsuppgifter. De beskrivs också ha egenskaper som passar organisationen de arbetar för och en osäkerhet ifall deras egenskaper beror på deras ålder eller generation uttrycks. Chefer beskriver sitt ledarskap i relation till generation Y som att det fokuserar på individens och kontextens behov genom att bygga upp en relation till generation Y som medarbetare. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)