Politisk kommunikation på Instagram ur ett visuellt perspektiv : Hur används personifierade budskap på Instagram med en fallstudie på Ulf Kristersson

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

Sammanfattning: Studien ämnar att utröna vilka semiotiska verktyg som används för att konstruera en bild av UlfKristersson på hans Instagramsida samt hur budskap blir personifierade. Detta görs genom en kvalitativ textanalys i form av en visuell textanalys. Inom detta ämne visar tidigare forskning på att trovärdigheten är av stor betydelse eftersom innehållet granskas kritiskt. Allt mer kreativa metoder och teorier skapas för att få publikens uppmärksamhet, dock blir detta en utmaning för demokratin, menar Edgerly och Thorson (2020). De beskriver den nuvarande media omgivningen som kaotisk och att det finns ett överflöd av politiska aktörer som konkurrerar om publikens uppmärksamhet. Detta är inte endast något som påverkar medborgarskap, men även demokratin, särskilt med det nya fenomenet “politiska influerare”. För att analysera den politiska kommunikationen ur ett visuellt sammanhang ämnar studien att använda en visuell textanalys. För den visuella textanalysen användes en socialsemiotisk metod för att tolka och förstå samband mellan semiotiskt material eller visuella element och förstå hur och vilken mening som skapas genom den visuella kommunikationen. En retorisk analys användes också för att se vilken retorik som används genom den visuella kommunikationen. I enlighet med analysen kunde slutsatsen dras att de teman som identifierades ger åskådaren en bild av Ulf Kristersson där han representerar det politiska partiet “Moderaterna”. Denna representation sker genom personifiering där Ulf Kristersson står för argument och teman som partiet vill reflektera. Dessa argument identifierades genom denotation och konnotation samt kategorisering för att gruppera bilder med liknande grundlig kommunikation, exempelvis bilder som kopplar an något om den svenska militären eller Ulf Kristersson hemma med sin familj. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)