Att förebygga BPSD-symtom - Betydelsen av ett personcentrerat arbetssätt inom vården av personer med demenssjukdom utifrån ett ledarperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Sedan sent 90-tal har man, genom att arbeta efter begreppet personcentrerad vård, sett detta som en förbättring av vårdkvalitén. Många studier har gjorts i ämnet och man har även infört personcentrerad vård som ett arbetssätt på vissa ställen. Att gå från uppgiftsorienterad vård till personcentrerad vård är ett paradigmskifte. Det finns uppgifter om att man kommit längre inom kommunerna än landstingen/regionerna. Syfte: Att beskriva och undersöka chefer och ledares syn på faktorer som påverkar omställningen till ett personcentrerat arbetssätt i vård och omsorg av äldre personer med demenssjukdom. Metod: Intervjuer genomfördes, i ett pågående forskningsprojekt genom Göteborgs universitet, som fokusgruppsintervjuer innan ett personcentrerat arbetssätt implementerats i verksamheterna där chefer för två demensboende utgjorde informanterna. Intervjumaterialet transkriberades med ljudfiler från intervjuerna som grund. Materialet analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultatet blev fem huvudkategorier, personcentrerad vård, utveckling, samarbete, utbildning och arbetsmiljö. Resultatet visade att ledarna hade en positiv syn på personcentrerat arbetssätt. Det var tydligt att möjligheten att själva påverka arbetsmiljön var stor med detta arbetssätt genom att ha samarbete mellan professioner. Man upplevde att det borde var tillgodo för både ekonomi, arbetsmiljö och trivsel för både personal och boende. Cheferna hoppades på mycket positiva effekter och de kommer fortsätta arbeta på det sättet även efter forskningsprojektets slut även fast de var medveten om att det är ett pågående arbete som kräver engagemang och kontinuerlig utbildning av personal. Man hoppades att arbetssättet skulle ge spridning och att fler anammade det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)