Konsumentattityder : En kvantitativ studie om två olika generationers attityd mot E-handeln

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Den snabba tekniska utvecklingen som har skett under de senaste två årtionden har lett till nya innovativa möjligheter för dagens konsumenter. Idag är inköpen inte längre begränsad till öppettider eller till besök i fysiska butiker och en stor del av kläderna som konsumeras köps via E-handelsföretag. Inköpen, som idag sker genom datorer, surfplattor och smartphones, är globala och statistiken visar att E-handel fortsätter att öka och den tekniska utvecklingen fortskrider. Syftet med denna studie är att undersöka om ålder påverkar konsumenter attityd och benägenhet att handla kläder via E-handeln respektive i fysisk butik. Vi fokuserar på tre möjliga barriärer som vi valt att fördjupa oss i, trygghet, service och användarvänlighet. Resultatet visar ett signifikantsamband mellan konsumenters ålder och deras attityd mot och benägenhet att delta i E-handeln. Vår undersökning bekräftar att vår äldre målgrupp generellt har en mer negativ attityd mot E-handeln jämfört med vår yngre målgrupp. Vidare påvisar vårt resultat att det råder skillnader mellan våra två generationsgruppers syn på service, trygghet och användarvänlighet när det kommer till klädköp via E-handel. Ytterligare ämnar vår studie att bidra till en djupare förståelse av den pågående förändringen av konsumentbeteende som sker till följd av den tekniska utvecklingen och hur olika kundsegment anpassar sig till detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)