Caféfenomenets utveckling i olika cohorter -en explorativ studie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för den utveckling som skett av matkulturen, och då främst det relativt nya fikafenomenet, ur ett svenskt perspektiv. Detta är en empirisk studie med hermeneutisk förgrund som genomförts med intentionen att undersöka vem det är som går på café- när och varför samt vilka faktorer som påverkar valet av café för dessa människor? Då vi har för avsikt att få en mer djupgående förståelse beträffande problemet har vi valt att genomföra både observationer och intervjuer. Vi har kommit fram till att det finns en del intressanta skillnader, men även likheter, cohorterna emellan. Denna explorativa studie har bidragit till en fördjupad vetskap om både hur diversifierade uppfattningarna är samt hur olik påverkan kan vara cohort från cohort

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)