Det ska smälla! : Intresseväckande NO-undervisning i grundskolans tidiga år

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Författare: Ulrika Hermelin; Azra Softic Paki; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med vår studie är att bidra med mer kunskap om lärares syn på hur undervisningen kan bedrivas för att skapa och bevara elevers intresse för NO-ämnena på låg- och mellanstadiet. Våra forskningsfrågor är: Hur uttrycker lärarna att de undervisar för att skapa och bevara intresse för NO-ämnena hos eleverna? och Vad finns det för hinder för att genomföra intresseväckande NO-undervisning? För att undersöka och besvara vårt syfte och våra forskningsfrågor har vi använt oss av en kvalitativ metod och genomfört semistrukturerade intervjuer med tio lärare, varav sex lärare på lågstadiet och fyra lärare på mellanstadiet. Lärarna som valdes ut är behöriga NO-lärare som brinner för NO-ämnena. Valet gjordes utifrån att vi ville se de goda exemplen och för att våra forskningsfrågor skulle besvaras på bästa sätt. Vår studie belyser olika faktorer som dels väcker elevernas intresse för NO, dels hindrar ett intresseväckande arbetssätt. Det huvudsakliga resultatet i vår studie är att lärarna uttrycker att det är viktigt att variera undervisningsmetoderna för att skapa och bevara elevernas intresse. De menar också att lärare bör använda undervisningsmetoder där praktiska, undersökande inslag är framträdande. Genom att arbeta på detta sätt skapas ett lustfyllt lärande som väcker och bevarar intresset hos eleven. Resultatet visar också att det finns faktorer i undervisningen som utgör hinder för att undervisa på ett sätt som främjar elevernas intresse för NO. Även om vissa hinder, såsom personal- och materialbrist, endast kan förebyggas av skolledningen, finns det andra hinder, såsom tidsbrist, som kan överbryggas genom hur undervisningen planeras och utförs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)