Läsförståelse och lässtrategier

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Sammandrag Syftet med studien var att undersöka hur och i vilken mån andraspråkselever på gymnasiet använder sig av läsförståelsestrategier när de läser olika slags texter samt om det finns någon koppling mellan studieresultat och läsförståelsestrategier. Provresultat i läsförståelse på nationella provet korreleras med enkätens resultat i läsförståelsestrategier med praktiskt och analytiskt tänkande och med elevernas vistelsetid i Sverige. I studien används en kvantitativ undersökning i form av en enkät i pappersform. Enkäten besvarades av 16 elever som läser Svenska som andraspråk 1 på gymnasiet. Enkätens resultat visar att eleverna i stor utsträckning använder sig av alla läsförståelsestrategier med praktiskt och analytiskt tänkande. Undersökningen visar även att eleverna allmänt skattar sin användning av läsförståelsestrategier högt. Studien visar dock att det inte går att statistiskt säkerställa att det finns ett samband mellan elevernas provresultat i läsförståelse på nationella prov och deras användning av läsförståelsestrategier. Vistelsetiden visar inte heller någon koppling till deras provresultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)