Att vara där. En systematisk litteraturstudie om föräldrars upplevelse av att närvara vid sina barns återupplivning.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Föräldrar är en självklar del av vården utom när det gäller återupplivning av barn. Bland personal finns fortfarande ett stort motstånd till föräldrars närvaro vid återupplivning. Syfte: Att sammanställa föräldrars upplevelse av att närvara när deras barn återupplivades på sjukhus. Metod: En systematisk litteraturstudie där innehållet analyserades enligt SBU:s metod för att extrahera teman. Resultat: Nio studier inkluderades. Teman som framkom var Föräldrarna upplevde blandade känslor, Föräldrarnas kommunikation med personalen och Faktorer av betydelse för föräldrarna. En metasyntes formulerades. Sammantaget framstod en bild av att föräldrar vill vara med när deras barn återupplivas. Diskussion: Föräldrar som närvarade vid återupplivning var mer positiva än de som inte närvarade. Det finns en diskrepans mellan personalens föreställningar och föräldrars önskemål. I de fall där föräldrarna fick stöd upplevde de närvaron meningsfull och kan bidra till ökad känsla av sammanhang. Konklusion: Vid rätt bemötande kan det vara positivt för föräldrar att närvara vid deras barns återupplivning och det kan öka deras känsla av sammanhang. Personalen bör inkludera föräldrarna i beslutet att närvara vid sina barns återupplivning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)