Säljande information - Skolors sociosemiotiska strategier för marknadsföring på Instagram

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att synliggöra olika typer av strategier som olika skolor använder sig av när de marknadsför sig på Instagram. Den syftar även till att undersöka hur dessa strategier används och vilken effekt det får för betraktaren. Analysen görs utifrån ett sociosemiotiskt teoretiskt ramverk och en multimodal textanalys. Slutsatserna visar på att det finns fem gemensamma strategier som används i skolornas marknadsföring och informationsspridning. Det visar även att effekten av dessa strategier kan resultera i önskningar och positiva känslor hos betraktaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)