Överskottsinformation vid användning av tvångsmedel - I hur vid mån är användningen att anse som legitim?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Rätten att få använda straffprocessuella tvångsmedel är viktig och nödvändig för de brottsutredande myndigheterna för att uppnå så effektiv brottsbekämpning som möjligt. Exempel på typiska straffprocessuella tvångsmedel är häktning, anhållande samt husrannsakan, alla innebär en integritetskränkning för den som utsätts för de. När det gäller hemliga tvångsmedel är de att anse som mer integritetskränkande då de används utan den misstänktes samtycke. Hur och när användningen av hemliga tvångsmedel får ske finns som utgångspunkt reglerad i 27 kap. Rättegångsbalken och omfattar bl.a. hemlig teleövervakning eller hemlig teleavlyssning utan att individen som utsätts för denna åtgärd är medveten om detta. Då integritetskränkningen är stor har lagstiftaren satt ett krav på viss allvarlighetsgrad i brottet som misstänks ha utövats baserat på straffskalan för det specifika misstänkta brottet, när det gäller bedömningen om ett hemligt tvångsmedel ska få användas eller inte. Det är vidare upp till domstolen att besluta om användning får ske eller inte. Varje individ har grundläggande fri- och rättigheter som garanteras genom regeringsformen och EKMR. Dessa grundläggande fri- och rättigheter ska alltid tas hänsyn till även vid användning av hemliga tvångsmedel. När de brottsutredande myndigheterna använder sig av hemliga tvångsmedel kränker de individens rätt till personlig integritet. Denna rätt är enligt EKMR och 2 kap. RF inte absolut utan kan inskränkas om vissa förutsättningar är uppfyllda. Bl.a får en inskränkning av rättigheten endast ske genom lagstöd. Bedömningen om vad kravet på lagstöd innebär har arbetats fram i Europadomstolens praxis. Överskottsinformation är sådan information som tillkommer vid användning av hemliga tvångsmedel och rör ett annat brott. Detta område har länge varit oreglerad och varit mycket kritiserat genom tiderna. Sedan den 1 juli 2005 finns det reglerat i 27 kap. 23 a § RB. För att en förundersökning ska kunna inledas baserad på överskottsinformation som uppkommit vid användning av hemliga tvångsmedel finns det en del förutsättningar som ska vara uppfyllda. Även om lagstiftaren har stor marginal att avgöra i hur vid mån reglering ska ske krävs det omarbetning av lagen för att de krav som uppställts av Europadomstolen ska anses vara uppfyllda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)