Arbeta smart för att leva fullt ut - en balans mellan arbete och livskvalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur anställda upplever att de kan påverka deras arbetsprestation och balans mellan arbetsliv och privatliv vid flexibelt arbete. Efter att pandemin påtvingade många företag till nya arbetsformer krävdes snabbt nya sätt att styra, av ledningen. Med denna bakgrund gjordes en kvalitativ intervjustudie på ett företag där elva personer, blandat mellan chefer och anställda, frågades om hur de upplevt att arbeta på distans. Frågor ställdes kopplade till uppsatsens forskningsfråga; Hur upplever anställda att flexibelt arbete kan bidra till en bättre balans mellan arbetsprestation och privatliv? Resultatet av undersökningen sammanfattades inom tre teman: flexibilitet, produktivitet och kontroll. Undersökningen visade på att alla respondenter var positivt inställda till flexibelt arbete. De lyfte fram att möjligheten till distansarbete resulterade i en bättre work-life balance. Sist men inte minst så upplever respondenterna att de kan bidra med en bättre arbetsprestation när de arbetar på distans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)