En jämförandestudie mellan intraprenad och traditionell driftsform i kommunalt äldreboende. : Sett ur personalens synvinkel

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Sammanfattning:

Den samhällsdebatt om konkurrensutsättning av kommunala verksamheter som diskuterats i media har föranlett ett flertal kommuner att genom förändrade driftsformer möta privatiseringen. Syftet med studien var att jämföra två äldreboenden med olika driftsformer inom kommunal regi, ett traditionellt drivet äldreboende och en intraprenad, sett ur personalens synvinkel. Till studien använde vi oss av både kvantitativ- och kvalitativ forskningsmetod. Det empiriska materialet samlades in genom tidigare forskning, enkätundersökning och intervjuer med personal på de båda äldreboendena samt kvalitativa intervjuer med ledningen. Vi använde oss av det deduktiva förhållningssättet genom att utgå från det systemteoretiska forskningsperspektivet. Resultatet visade på små skillnader både i arbetstillfredsställelse och i de äldres kvalitet mellan de båda äldreboendena. Ur ett ekonomiskt perspektiv fanns positiva effekter i intraprenaden genom att personalen var mer medvetna om de ekonomiska aspekterna. Frivillighet är viktigt vid valet vid valet av förändrad driftsform och att ledarskapet har en viktig roll.

Sökord: Alternativa driftsformer, intraprenad, äldreomsorg, äldreboenden, system teori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)