Användandet av Facebook inom högre utbildning : En fallstudie om studenters användning av Facebook

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Informatik

Sammanfattning: Facebook är idag världens största sociala nätverk och är även den sociala plattform som visat sig vara populärast bland studenter. Syftet med denna studie är att ge en inblick i hur dagens generation studenter använder sig av Facebook i relation till sin utbildning. Studien riktar sig till den högre utbildningen och har avgränsats till att belysa hur studenter från det systemvetenskapliga programmet och juristprogrammet har tillämpat användandet av Facebook. En fallstudie med kvalitativa metoder genomfördes där 9 individuella intervjuer har gjorts. Tidigare forskningsresultat inom samma ämnesområde tillsammans med teoretiska utgångspunkter utgjorde grunden för analysen. Detta analyserades sedan i relation till det intervjumaterial som samlats in. Befintliga teorier har kunnat testats och tolkats i relation till intervjumaterialet. Studien resulterade i en riklig beskrivning kring hur studenter använder Facebook och den inverkan användandet kan ha. Studenter samarbetar, utbyter information och delar med sig av sina färdigheter från deras erfarenheter till varandra. Studenterna kan på så vis ta till sig informellt lärande som bidrar till den formella utbildningen och underlätta studiearbetet hemifrån. Resultatet som framkom från denna studie återspeglar och styrker även resultat från tidigare undersökningar som gjorts inom samma ämnesområde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)