Arbetsterapi och ledarskap: En intervjustudie om hur chefer beskriver att de använder sin arbetsterapeutiska professionella kompetens

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Bakgrund: För arbetsterapeuter är det möjligt att arbeta inom en rad olika verksamheter och i olika roller. Vissa arbetsterapeuter väljer att ta sig an ett ledarskap i en chefsbefattning. Trots det är arbetsterapi och ledarskap ett förhållandevis outforskat fält. Syfte: Syftet var att undersöka hur chefer beskriver att de använder sin arbetsterapeutiska professionella kompetens i ledarskapet. Metod: Studien var kvalitativ. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med chefer som hade bakgrund inom arbetsterapi. Urvalet skedde genom bekvämlighets- och snöbollsurval. Studiens data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Fyra huvudkategorier med sub-kategorier framkom i innehållsanalysen. Huvudkategorierna och sub-kategorierna visade bland annat att deltagarna hade med sig en helhetssyn, ett fokus på möjligheter och ett intresse för aktivitetsbalans. Deltagarna beskrev också att samarbete och att kunna relatera till andra var viktiga delar både som chef och som arbetsterapeut. Deltagarna såg även likheter i arbetsprocesserna de använde som arbetsterapeut och chef. Identiteten som arbetsterapeut var fortfarande stark hos deltagarna. Slutsats: Arbetsterapeutisk professionell kompetens kan användas av chefer i ledarskapet, till exempel vad det gäller kunskap om aktivitetsbalans, helhetssyn och relationsskapande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)