Konsten att leda på distans -En kvalitativ studie om möjligheter och begränsningar att kommunicera digitalt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Robin Strömqvist; Adam Roswall; [2022-02-15]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: De två senaste åren har varit krävande både för människor och deras arbetsplatser när man har tvingats att anpassa sig efter den nuvarande pandemin. Arbetssituationen har förändrats på så sätt att många inte längre arbetar på plats, utan mycket av arbetet sker hemifrån. Därav har många chefer tvingats hantera sina medarbetare på ett annat sätt än tidigare, nu för tiden ses man mer eller mindre bara digitalt. I detta finner vi även den stora utmaningen för cheferna. Konsten att kunna ha ett fungerande ledarskap samt en god kommunikation gentemot sina medarbetare när arbetet har blivit digitaliserat. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur chefer upplever att deras kommunikation har påverkats i och med digitaliseringen. Vår frågeställning är följande: På vilket sätt upplever chefer att kommunikationen gentemot deras medarbetare påverkats vid distansarbete? Teorin som vi har använt oss av i denna studie grundar sig i befintlig litteratur som täcker områdena egenskapsteori, situationsanpassat ledarskap samt transformativt ledarskap. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i insamlingen av vår empiri där vi har genomfört telefonintervjuer med fem chefer från olika företag. Samtliga chefer har haft sin befattning både innan pandemin samt under, vilket gör att de kan jämföra hur det var innan kontra nu. I vår sammanställning av empirin har det framgått att alla chefer till stor del har behövt ändra sättet att kommunicera med sina medarbetare då de digitala arbetsmiljöerna har bjudit på nya utmaningar. Vidare i analysen jämför vi empirin med den tidigare teorin vi har tagit fram, vilket möjliggjorde för oss att se likheter och skillnader mellan dessa två. Där framkommer det att alla teorier på olika sätt kan tillföra något till en chef som är med om dessa förändringar, men även att det situationsanpassade ledarskapet är mer optimalt än de andra. I slutsatsen kan vi slå fast att bristen på närvaro när kommunikation sker på distans har varit en av anledningarna till att kvaliteten på kommunikation har blivit sämre trots försöken att använda sig av digitala plattformar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)