MDMA-assisterad psykoterapi för PTSD

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Det har en tid cirkulerat rykten att preparatet MDMA (metylendioximetamfetamin) skulle ha terapeutiska egenskaper. Vissa forskare har spekulerat i att MDMA är ett preparat som skulle kunna underlätta psykoterapi, inte minst för människor som lider av trauma och/eller PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Sedan år 2008 har ett fåtal RCT-studier kring saken publicerats. Forskarna själva hävdade attde preliminära resultaten varmycket intressanta och lovande, och den amerikanska motsvarigheten till läkemedelsverket (FDA, the Food and Drug Administration) har kallat denna metod för en ”genombrottsterapi”. Detta arbete är en systematisk litteraturöversikt övervar forskningen står idag rörande det kliniska värdet av MDMA. Författarna hittade totalt sju RCT-studier av varierande storlek som var relevanta. Den äldsta av studiernastängdes ner i förtidav politiska skäl, och det är därför svårt att dra några slutsatser från den. De resterande sex studierna fullföljdes dock och uppvisadealla tämligen identiska resultat. Studierna hävdadeatt metoden har få biverkningar och att få deltagare valdeatt avbryta behandlingen. Metoden uppvisade även goda behandlingsresultat för behandlingsresistent PTSD. Studierna är emellertid behäftade med olika problem så som små behandlingsgrupper och nyttjandet av aktiv placebo.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)