Sjuksköterskans bedömning av patienter med misstänkt sepsis på akutmottagning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

Sammanfattning: Sepsis är ett vanligt och allvarligt tillstånd som kan drabba alla. Statistiken visar att incidensen och mortaliteteten är hög både i Sverige och i världen, vilket belastar samhället ekonomiskt. Tidig upptäckt av sepsis och att börja behandlingen omgående är avgörande för att minska patientens lidande men också för att öka överlevnaden. Detta kommer även att sänka de ekonomiska kostnaderna för samhället. Symptom och den kliniska bilden vid sepsis kan yttra sig olika från en person till en annan, vilket ytterligare försvårar upptäckten av sepsis. För en sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap, erfarenhet, fullständig anamnes samt att kunna avgöra patientens status för att tidigt kunna bedöma patientens tillstånd, vilket ger sjuksköterskan en central roll vid bedömningen av sepsis. Forskningen visar att tidig identifiering av sepsis samt adekvat behandling minskar mortaliteten. SYFTE: Att belysa sjuksköterskans bedömning av patienter med misstänkt sepsis samt effekter av olika bedömningsinstrument, vid första mötet på akutmottagning. METOD: En litteraturöversikt baserad på tio kvantitativa vetenskapliga artiklar vilka söktes på de akademiska databaserna PubMed och CINAHL. RESULTAT: Studiens resultat presenteras under tre olika teman: vitala parametrar och blodprov, bedömningsinstrument för tidigt upptäckt av sepsis samt främjande respektive hindrande faktorer. SLUTSATS: Studien visar att sjuksköterskor har bristfälliga kunskaper om sepsis. Därför finns ett behov av teoretiska kunskaper om sepsis och kompetensutveckling både inom sepsisområdet samt även om sjuksköterskans roll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)