Sökning: "omvårdnadsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet omvårdnadsprocessen.

 1. 1. PATIENTENS SEXUELLA HÄLSA, VEMS ANSVAR?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mariama Kamara; Luna Karamehic; [2019]
  Nyckelord :hinder; kommunikation; omvårdnadsprocessen; sexuell hälsa; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Kamara. M & Karamehic. L. Patientens sexuella hälsa, vems ansvar? Sjuksköterskors upplevda hinder vid samtal med patienter om sexuell hälsa. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT ARBETA GENOM TOLK

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Axel Fernhag; Christoffer Irebo; [2018]
  Nyckelord :Ad hoc-tolk; Patientsäkerhet; Professionell tolk; Sjuksköterskors erfarenheter; Sjuksköterskors upplevelser; Språkbarriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer är en försvårande omständighet för sjuksköterskor. Ett begränsat informationsflöde har en stor inverkan på patientsäkerheten och omvårdnadsprocessen. Tolkanvändning är en strategi för att få bukt med språkbarriärer. Det används både professionella tolkar och ad hoc-tolkar. LÄS MER

 3. 3. “They suck the life out of you to be perfectly honest...” : sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Elias Ekberg; Jacob Frohm; [2018]
  Nyckelord :Emotionellt instabilt personlighetssyndrom; EIPS; borderline; upplevelser; omvårdnad; sjuksköterskor; kunskap; kvalitativ forskning; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: En upplevelse är subjektiv vilken värderas och tolkas utifrån individens förförståelse och dessa upplevelser behöver sjuksköterskan tillvarata för att kunna bedriva professionell omvårdnad. Omvårdnadsprocessen används av sjuksköterskor för att bedriva omvårdnad på ett optimalt sätt och en del av denna process är mötet mellan människor. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband med gynekologisk cancer : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Amanda Lundström; Sandra Pettersson; [2017]
  Nyckelord :gynekologisk cancer; upplevelser; sexualitet; sexuell hälsa; litteraturstudie; omvårdnad;

  Sammanfattning : Vid gynekologisk cancer påverkas kvinnors sexuella hälsa avsevärt i många avseenden. Sexuell hälsa och sexualitet är en stor del av den allmänna hälsan och är viktigt för att människor ska uppleva hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnadsdiagnostik : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emelie Jan-Ers; Nathalie Hellsing; [2017]
  Nyckelord :experience; literature review; nurse; nursing; nursing diagnosis; use; användande; erfarenhet; litteraturöversikt; omvårdnad; omvårdnadsdiagnos; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnadsdiagnoser ingår i omvårdnadsprocessens och har funnits i över 40 år i omvårdanden där sjuksköterskan har ansvaret. Omvårdnadsdiagnoser skiljer patientens behov från den medicinska diagnosen och skapar en helhetssyn över patient och omvårdnaden. LÄS MER