Bemanningsanställda sjuksköterskor - en intervjustudie om bemanningssjuksköterskors upplevelser av sitt arbete och arbetsvillkor

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen intresserar sig för bemanningssjuksköterskors upplevelser av sitt arbete och sina arbetsvillkor. Frågor som behandlas i uppsatsen är uttryckta motiv till att arbeta som bemanningsanställd sjuksköterska, upplevda skillnader mellan att ha en traditionell anställning och att vara bemanningssjuksköterska samt bemanningsarbetets för- och nackdelar. Frågorna undersöks genom semistrukturerade intervjuer med tio sjuksköterskor med erfarenhet av både traditionell anställning och bemanningsanställning. Materialet tolkas med hjälp av Ravensteins push- och pullfaktorer, Simmels främlingen, Fransséns klassificering av vårdarbetets innehåll samt av det Goffman utvecklade begreppet footing. Materialet relateras också till Olofsdotter & Augustssons samt Allvin, Jacobsson & Isakssons studier om bemanningsanställda. Uppsatsens resultat presenteras i tre teman som vart och ett behandlar uppsatsens frågeställningar. Resultatet visar att bemanningssjuksköterskornas motiv består av en vilja att lämna dåliga arbetsförhållanden i regionen samt av en vilja att ta del av de förmåner bemanningsarbete bjuder, vilka är relativt högre lön och flexibla arbetsvillkor. Skillnader mellan anställningsformer uttrycks som en förändring i sjuksköterskans ansvars-arbetsområde och dess relation till patienter. Individuella fördelar med arbetet är sammantaget dess flexibilitet och den relativt högre lön anställningsformen ger. Nackdelar är å andra sidan osäkerhet och socialt utanförskap för den enskilda sjuksköterskan. Nackdelar med bemanningspersonal visar sig också betraktas vara konsekvenser för ett samhällskollektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)