En litteraturöversikt om hur sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter upplever vårdande situationer i mötet med personer som lever med HIV

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: HIV upptäcktes i USA 1981. Troligtvis uppkom dock sjukdomen tidigare. HIV är ett virus som lagras i kroppens arvsmassa. I slutet av 2015 uppskattades 36,7 miljoner människor i världen leva med HIV. Söder om Sahara beräknas det vara ca 25,6 miljoner och i Sverige finns cirka 7000 personer som lever med HIV. Smittskyddslagen finns för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och hälso- och sjukvårdslagen finns för att alla ska erhålla god hälsa och lika vård. För sjuksköterskeyrket finns en etisk kod som är framtagen av ICN (International Council of Nurses). Sjuksköterskor möter patienter med blodburna infektioner i sitt dagliga arbete vilket kan medföra vissa risker för sjuksköterskor. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters upplevelser av att i vårdande situationer möta personer som lever med HIV. Metod: En litteraturöversikt med datainsamling från databaserna CINAHL Complete, PubMed och Nursing & Allied Health Database genomfördes. Resultatartiklarna bestod av både kvalitativa och kvantitativa studier. Resultat: Positiva upplevelser med utbildningsnivåns betydelse för sjuksköterskors attityder och ökad förståelse som underkategorier. Negativa upplevelser som uppkom med fyra underkategorier som utgjorde; rädsla för att bli smittad, stigmatisering, etisk stress och demografiska skillnader. Negativa upplevelser förekom främst relaterat till rädsla och resterande underkategorier kom som följd av dessa. Diskussion: Författarna har utifrån Katie Erikssons vårdvetenskapliga teori tillsammans med konsensusbegreppet vårdande diskuterat några specifika delar i översiktens resultat. Det som diskuterades var rädslor då detta var något övergripande. Annat resultat som diskuterades var stigmatisering samt utbildningsnivå men även ett resultat av genusaspekter som författarna fann intressant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)