Sökning: "mi och missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden mi och missbruk.

 1. 1. Socialarbetares arbete med insatser för att motverka cannabisbruk bland ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Razan Daklallah; [2020]
  Nyckelord :Socialarbetare; cannabisbruk; förebyggande insatser; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Inledning: Arbetet inom socialt arbete för att motverka och förebygga cannabisbruk som råder bland ungdomar har som mål att se över samt minskariskfaktorerna för de som löper risk att börja bruka. Detta arbete bestårbland annat av att implementera rätt förebyggande insatser som syftar tillatt minska cannabisbruket hos den enskilde individen. LÄS MER

 2. 2. Motiverande samtal - Konsten att nå förändring? : En kvalitativ studie om klienters och socialarbetares upplevelse av motiverande samtal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Jonathan Ådjers; Christian Andreé; [2016]
  Nyckelord :MI; motivational interviewing; empowerment; change management; MI; motiverande samtal; empowerment; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka klienternas och socialarbetarnas upplevelse av metoden motiverande samtal (motivational interviewing, MI), vilket besvaras genom frågeställningarna; hur upplever klienten kontakten med socialarbetaren som använder MI och vad är socialarbetarens upplevelse av MI metoden. Studien är genomförd med en triangulerande kvalitativ metod där studiens syfte blir belyst från tre olika perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Visstidsdirektivets implementering i svensk rätt : Har korrekt implementering skett?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Mi Schultz; [2011]
  Nyckelord :fixed-term employment; fixed-term work; the Council’s directive 1999 70 EG; TCO; successive fixed-term employment contracts; measures to prevent the abuse of successive fixed-term employment contracts and or relationships; tidsbegränsade anställningar; visstidsarbete; Rådets direktiv 1999 70 EG; TCO; på varandra följande visstidsanställningar; åtgärder för att förhindra missbruk av på varandra följande visstidsanställningar;

  Sammanfattning : The essays main intent is to examine whether there has been a proper implementation of the Council’s directive 1999/70/EG into Swedish law regarding the requirement for measures to prevent the abuse of successive fixed-term employment contracts. To achieve this purpose there is a need for an examination of current law. LÄS MER

 4. 4. Motiverande samtal och ungdomar med substansmissbruk : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Therese Haraldsson; Klara Tallqvist; [2010]
  Nyckelord :Motivational Interviewing; Intervention; adolescents; effect; abuse; Motiverande samtal; intervention; ungdomar; effekt; missbruk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Motiverande samtal (MI) är en metod för att behandla främst alkoholmissbruk, men har allt mer integrerats i behandlingen av andra substansmissbruk. Det flesta studier gällande MI har genomförts på vuxna varför effekten av MI på denna grupp är mest belagd. LÄS MER

 5. 5. MI- metodens effekter på alkoholkonsumtion : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Ericson; Zahra Ousi; [2010]
  Nyckelord :alcohol; alcohol consumption; motivation; motivational interviewing and effect; alkohol; alkoholkonsumtion; motivation; motiverande samtal och effekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan mitten av 1990-talet har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat från drygt 8 liter ren alkohol per person och år till cirka 10,5 liter per person och år. Varje år dör minst 6000 människor i Sverige av orsaker relaterade till alkohol. LÄS MER