HBTQI-personers upplevelser av hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Det råder en heteronorm i samhället och forskning visar att HBTQI-personer är utsatta för våld, diskriminering och fördomar i samhället. Forskning visar även att det råder bristande kunskap om HBTQI-personers hälsa inom hälso- och sjukvården. HBTQI-personer har sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen, både gällande psykisk och somatisk hälsa. Arbetet inom hälso- och sjukvården skall utgå från en värdegrund som beskriver att alla människor har lika värde och personcentrerad vård förespråkas.  Syfte: Syftet var att beskriva HBTQI-personers upplevelser av hälso- och sjukvården.  Metod: En litteraturöversikt har genomförts för att besvara syftet. Elva kvalitativa vetenskapliga artiklar som hämtades från databaserna CINAHL Complete och PubMed har kritiskt granskats enligt Fribergs metod. Resultat: Resultatet presenteras under tre teman, Normer och normativitet, Hälso- och sjukvårdspersonalens attityder och Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskapsnivå. Slutsats: Litteraturöversikten visar att HBTQI-personer upplever att hälso- och sjukvårdspersonalens attityd är avgörande för hur mötet med vården upplevs. Negativa upplevelser av vården i form av dåligt bemötande eller bristfällig vård eller rädsla för ett negativt bemötande har i vissa fall medfört att vård undviks vilket kan medföra sämre hälsa. En inkluderande attityd kan överbrygga eventuell kunskapsbrist och olika normativa antaganden och därmed leda till en mer positiv upplevelse av mötet med vården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)