Att avbryta en upphandling - en undersökning av skadeståndsansvar och sakligt godtagbara skäl vid avbrutna offentliga upphandlingar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Offentlig upphandling är ett rättsområde som omfattar ungefär 680 miljarder kronor varje år. Upphandlingsrätten regleras av ett stort antal lagar, där LOU gäller för den klassiska sektorn. LOU reglerar avtalets ingående när en upphandlande myndighet ska köpa in exempelvis varor eller tjänster. Syftet med uppsatsen är att klarlägga vad som menas med sakligt godtagbara skäl vid en avbruten upphandling samt att avgöra vilka skadestånds-möjligheter en leverantör har när en upphandlande myndighet väljer att avsluta ett upphandlingsförfarande. Kravet på sakligt godtagbara skäl framgår främst av förvaltningsdomstolarnas praxis och kan vara exempelvis bristande konkurrens. Gällande en leverantörs skadeståndsmöjligheter är det främst fyra olika grunder som kan ge upphov till skadestånd. Dessa är skadestånd enligt skadeståndsbestämmelsen i 20 kap. 20 § LOU, antingen för en överträdelse av LOU eller för en överträdelse av de grundläggande EU-rättsliga principerna, skadestånd enligt principen om culpa in contrahendo och skadestånd enligt 3 kap. 3 § SkL. Slutsatsen som kan dras gällande sakligt godtagbara skäl är att det inte är klart vad begreppet omfattar. Praxis från framförallt allmänna förvaltnings-domstolar ger en indikation, men det är svårt att förutse om nya skäl som anges kommer bedömas som sakligt godtagbara. Vidare kan det vara svårt för en leverantör att få skadestånd när en upphandlande myndighet har avbrutit ett upphandlingsförfarande. Skadestånd för ett avbrytande i sig aktualiseras möjligtvis bara när de EU-rättsliga principerna om likabehandling och icke-diskriminering överträtts. Kravet på sakligt godtagbara skäl kan ha betydelse för skadestånd enligt 20 kap. 20 § LOU för ett avbrytande i sig, men detta är ännu oklart. Det är även möjligt för en leverantör att få skadestånd på andra grunder än avbrytandebeslutet i sig enligt 20 kap. 20 § LOU, culpa in contrahendo och 3 kap. 3 § SkL. Här uppställs dock många rekvisit, som ibland kan vara svåra att uppfylla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)