Attityder, kunskap och bemötande : Socialarbetares syn gentemot personer med funktionsnedsättning

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning:

Personer med en funktionsnedsättning är en grupp som under lång tid blivit stigmatiserade och diskriminerade. Med lagar som SoL och LSS kom det nya riktlinjer i bland annat hur dessa personer ska bemötas och integreras i samhället. Studiens syfte är att belysa hur socialarbetares attityder, bemötande och kunskap kan se ut gentemot denna grupp, något som gjordes genom fyra semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna gjordes med socialarbetare som arbetar inom socialtjänsten och uppfyller kriterier om att de arbetat en längre tid, har en högre position och arbetar med den berörda gruppen. Resultatet av studien visar att socialarbetare anser sig ha ett gott bemötande och en bra attityd på arbetsplatsen. Kunskapsnivån hos socialarbetare var relativt hög, men alla intervjupersoner ansåg att mer kunskap behövs inom området. Slutsatsen är att det skett stora förändringar gällande attityd, bemötande och kunskap, men att det ständigt behöver förbättras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)