Som papper och penna? Några elevers och lärares uppfattning om att arbeta med ett socialt medium i undervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra elevers och lärares uppfattningar om hur det är att arbeta med ett socialt medium i undervisningen. För att uppnå syftet ställdes en övergripande fråga: Hur uppfattar lärare och elever Google Sites som verktyg för lärande? Och två underfrågor: Hur och i vilket syfte används Google Sites? Vad tros användningen ge eleverna, enligt lärare och elever? För att få svar på frågorna utfördes kvalitativa intervjuer med två lärare och fyra elever. Intervjuerna spelades in med en diktafon och transkriberades inför analys utifrån frågeställningen. Både lärare och elever i min undersökning är positiva till användningen av Google Sites i undervisningen. Dock visar min undersökning att lärare och elever inte riktigt har samma syn på datorn och användandet av sociala medier i skolan. Lärarnas bild är mer entusiastisk i att det blir festligare och roligare med skolarbete. Eleverna delar inte denna entusiasm utan ser det mer som ett substitut för penna och papper En slutsats jag dragit av undersökningen är att människor lär sig på olika sätt och datorns intåg påverkar därför också olika elever på olika sätt. Generellt sett är elever olika motiverade till skolan även med Google Sites i undervisningen. Så någon revolution jämfört med tidigare undervisningsformer kan man nog inte tala om än. Dock kan lärare med hjälp av Google Sites följa elevernas utveckling och se till att de lättare uppnår målen. Den största vinsten med att använda verktyg som Google Sites applikation delade dokument är att läraren kan följa elevens utveckling och ge respons under arbetsgången.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)