Grön marknadsföring? Hållbarhet i visuell marknadsföring av kläder

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Författare: Nellie Johnsson; [2018]

Nyckelord: bildanalys; marknadsföring; greenwashing;

Sammanfattning: I uppsatsen undersöks kommunikationen av hållbarhetsarbete inom klädbranschen. Medan generella förutsättningar för detta undersöks, studeras framförallt det svenska modemärket Filippa K. Företaget arbetar med hållbarhet på flera områden i sin produktionskedja, men detta kommuniceras inte tydligt i kommersiella kanaler. Av litteraturstudier på ämnet framgår dock att marknadsföring av hållbarhet är knepigt och företagets kommersiella bildspråk, utan att vara övertydligt, förmedlar hållbara konsumtionsvärderingar. Undersökningen genomförs med en grund i semiotik och diskursteori. Därutöver bygger arbetet på litteratur inom marknadsföring och hållbarhet. Resultatet pekar på att Filippa K har en bra utgångspunkt i sin kommunikation av kvalitet och enkelhet, för att även förmedla hållbarhet. Det är dock en bit kvar till att visuellt förmedla hållbarhet; bildspråket är tidvis inkonsekvent på ett sätt som motsäger en mer reflekterad konsumtion. Någon form av transparens skulle även vara behövligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)