Covid-19 vs besöksnäringen – En studie om hur en pandemi lamslagit Göteborgs restaurangbransch

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Under vintern 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus som snabbt spredsig runt om i världen. Det klassades som en pandemi och företag tvingades att snabbt anpassasig för att förhindra smittspridning och för att dämpa negativa effekter på ekonomin. Forskarehävdar att pandemier kommer att bli allt mer vanligt i framtiden samtidigt som företag saknarberedskap för krishantering. Alla branscher i det svenska näringslivet har i skrivande stund,drabbats av omsättningsförluster på grund av utbrottet. Den bransch som hittills har drabbatshårdast är besöksnäring där hälften av företagen har förlorat mer än 75 procent av sinomsättning till följd av covid-19. Det är på grund av detta väldigt relevant att studera hurrestaurangbranschen har hanterat krisen och vilka åtgärder som de tvingats att genomförahittills.Syfte: Uppsatsen ska undersöka hur restaurangbranschen hittills har hanterat den rådandesituation, covid-19, och vilka åtgärder som de har genomfört utifrån ettekonomistyrningsperspektiv, då krisen hittills har haft stora ekonomiska effekter på branschen.Avgränsningar: Uppsatsen har fokuserat på hur fem verksamheter i restaurangbranschen iGöteborg har agerat under krisen. Studiens fokus kommer att ligga på de kortsiktiga upplevdaeffekterna, eftersom det i skrivande stund är en pågående situation.Metod: Sex semistrukturerade intervjuer har genomförts med relevanta verksamheter. Empirinhar strukturerats med hjälp av en narrativ metod och har sedan kopplats till teorier omekonomistyrning under kris.Resultat och slutsatser: Resultatet visar att samtliga verksamheter har genomfört flera olikaåtgärder och förändringar, vilket stämmer överens med teorierna i studien. Ett samband mellanmest utförda åtgärder och minst omsättningstapp har hittats i detta fall. Slutsatsen är att detsaknas ett facit för företag och djupare teorier som hanterar krishantering under en kris, tillskillnad från förebyggande hantering.Förslag till fortsatt forskning: Teorierna om krishantering under pandemi har luckor som börfyllas ut eftersom teori saknas för företag som saknar förberedande krishantering. Andra förslagpå fortsatt forskning kan vara hur covid-19 har påverkat branscher på lång sikt och hur det harskilt sig mellan olika länder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)