Sökning: "Juliana Nieminen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Juliana Nieminen.

  1. 1. Covid-19 vs besöksnäringen – En studie om hur en pandemi lamslagit Göteborgs restaurangbransch

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Felicia Axelin; Juliana Nieminen; [2020-07-09]
    Nyckelord :Ekonomistyrning; krishantering; restaurangbranschen; covid-19; narrativ metod;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under vintern 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus som snabbt spredsig runt om i världen. Det klassades som en pandemi och företag tvingades att snabbt anpassasig för att förhindra smittspridning och för att dämpa negativa effekter på ekonomin. LÄS MER