”Join the Challenge” - Starkare varumärken genom kunddeltagande i relationsskapande upplevelser

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Introduktion till ämnet: På dagens konkurrensintensiva marknad ställs det höga krav på företag i arbetet med att skapa starka varumärken. Att skapa relationer och upplevelser på innovativa sätt har kommit att bli viktiga element för att stärka varumärken i kunders medvetande. Nikes globala kampanj Men vs Women är en illustration över hur en hög grad av kunddeltagande i upplevelser kan användas för att stärka relationen mellan kund och varumärke. Den dimension av kunddeltagande i marknadsföring som Nikes reklamfilm uppmanar har inte någon framträdande roll i varumärkesteorier. I uppsatsen belyser vi befintliga teorier inom varumärken, upplevelser och kunddeltagande som sedan formar en ny referensram som tillsammans med en analys av Nikes reklamfilm ämnar bidra till förbättrad kunskap kring hur kunddeltagande kan användas för att stärka varumärken. Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur kunddeltagande i relationsskapande upplevelser kan användas i syfte att stärka ett varumärke. Metod: För att uppfylla syftet har befintliga teorier inom varumärken, kunddeltagande och upplevelser studerats. I tillägg har en innehållsanalys av den reklamfilm från Nikes som inspirerat till uppsatsens syfte genomförts för att illustrera hur kunddeltagande i upplevelser används i ett verkligt fall i syfte att stärka ett varumärke. Slutsatser: Vi menar att en strategi för att stärka varumärken i kunders medvetande är att kunder involveras i varumärkesprocessen som aktiva deltagare, och framför allt då som medproducenter i marknadsföringsupplevelser av eskapismkaraktär. En hög grad av kunddeltagande genom fysisk och mental närvaro samt en aktiv påverkan av upplevelsens utgång, bidrar till ett ökat engagemang bland de kunder som deltar. Ett ökat engagemang ökar i sin tur möjligheten för att upplevelsen ska uppfattas som positiv och en hög grad av kunddeltagande i upplevelser stärker därmed förutsättningarna för att en stark relation mellan kunder och varumärke uppstår.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)