Rotinträngning i VA-ledningar : en fallstudie i Växjö

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Sammanfattning: Mitt syfte var att, genom min uppsats få en ökad förståelse för de faktorer som påverkar när och hur en rotinträngning uppstår, och genom denna förståelse försöka utarbeta rekommendationer för att både minska risken för rotinträngningar och hitta lämpliga lösningar på befintliga rotproblem. Uppsatsen består av två delar, en litteraturstudie och en fallstudie. Litteraturstudien bygger på relevant litteratur som ska ge en bild av problemen med träd i städer och tidigare gjord forskning inom ämnet. Fallstudien är gjord på fyra olika områden i Växjö som har problem med rotinträngningar i VA-ledningar. Där det har gått har jag jämfört tidigare filmningar med filmning som gjorts nu i höst för att få en uppfattning av hur stort problemet med rotinträngningar är i de valda områdena. De fyra områdena i min fallstudie har alla olika rotinträngningsproblem, och därigenom olika rekommenderade åtgärder. Alpgatan består av privatägda träd med endast ett fåtal större rotinträngningar. Min rekommenderade åtgärd är här att VA-verket bekostar borttagningen av det aktuella trädet. Värendsgatan har stora rotproblem och samtliga träd är ägda av parkförvaltningen. Ledningarna är i mycket dåligt skick och kommer att läggas om. Här har det främst handlat om rekommendationer för att undvika framtida rotinträngningar i den nya ledningen. X-perimenthuset handlar om borttagning av träd som inte ger omgivningen annat än skötselkostnader. VA-verket bör även här gå in och ta kostnaden för att undvika att en ny rotinträngning sker kort efter åtgärden. Den sista platsen som studerats är Örbäcksvägen, där det för en tid sedan gjordes en stor uppröjning och anlades en serviceväg ovanför ledningen. Detta har enligt filmningarna visat sig vara effektivt för att förhindra nya rotinträngningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)