Att främja sociala relationer i arbetslivet : En studie om sociala relationers påverkan på medarbetares hälsa och lärande

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Med anledning av dagens utvecklade kommunikationsteknik har stora förändringar skett i arbetslivet. Det flexibla arbetet är ett fenomen som förändrat arbetslivet och som innebär att medarbetare i större utsträckning kan kontrollera var och när arbetet utförs. Forskning visar att flexibelt arbete tenderar etableras mer kontinuerligt i arbetslivet vilket kommer påverka de sociala relationerna och därmed också experimentera medarbetares hälsa och lärande. Syftet med studien var därför att belysa hur medarbetare på olika organisatoriska nivåer uppfattar att sociala relationer påverkar deras hälsa och lärande på arbetsplatsen. Studien har tagit ett teoretiskt avstamp i hälsoteorin KASAM och Världshälsoorganisationens modell “Healthy workplace” samt den pedagogiska teorin sociokulturellt lärande. För att svara på syftet har tio intervjuer genomförts med medarbetare på ett aktivt företag i byggbranschen. Den insamlade datan analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys som resulterade i två kategorier innehållande sammanlagt nio underkategorier. Resultatet visade att sociala relationer i arbetslivet har en direkt påverkan på medarbetares hälsa och lärande. Sociala relationer i arbetet visade sig bland annat generera ökad trivsel, arbetsglädje och meningsfullhet och på så sätt påverka medarbetarnas hälsa. Vidare beskrevs vikten av dialog och diskussion för att kunna utveckla lärandet. Resultatet går i linje med mycket av den tidigare forskning som finns på ämnet och en slutsats som dragits är att sociala relationer i arbetet är en avgörande faktor för medarbetares hälsa och lärande. Då flexibelt arbete visat sig hämma de sociala relationerna går det också att dra slutsatsen att tillväxten av fenomenet tenderar påverka medarbetare negativt ur ett hälso- och lärandeperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)