Patentförlikningar inom läkemedelssektorn och förbudet mot konkurrensbegränsande avtal – en jämförelse mellan EU-rätt och amerikansk rätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Läkemedelsmarknaden är uppbyggd runt företag, så kallade originalföretag, som utvecklar nya läkemedel och patenterar dessa. Patent är viktigt eftersom det ger originalföretagen en tidsbegränsad monopolistisk marknadsställning. De har därigenom möjlighet att genom stora marknadsvinster få tillbaka investeringarna som gjorts för att ta fram nya läkemedel. Patent ger också incitament till fortsatt forskning och utveckling. Generikaföretag är konkurrenter till originalföretag då de tillverkar och säljer generiska versioner av ett originalläkemedel. Generisk konkurrens är viktigt för att priserna på läkemedel ska pressas ner. När ett generikaföretag förbereder sig för marknadsinträde, uppstår ofta patenttvister då originalföretaget stämmer generikaföretaget för patentintrång. Istället för att låta tvisten avgöras i domstol, förliks ofta parterna. Patentförlikningar är avtal för att lösa en faktisk eller potentiell tvist. Förlikningsavtal kan ibland utgöra en begränsning av generisk konkurrens och ibland också innefatta en värdeöverföring från originalföretaget till generikaföretaget. I både EU och USA anser konkurrensmyndigheterna att sådana avtal utgör förbjudna konkurrensbegränsande avtal enligt artikel 101 FEUF respektive Sherman Act 15 U.S.C. § 1. Syftet med denna uppsats är att beskriva, analysera och jämföra under vilka förutsättningar patentförlikningar mellan originalföretag och generikaföretag kan vara konkurrensbegränsande enligt EU-rätt respektive amerikansk rätt. Slutsatsen är att förlikningsavtal innefattande en stor värdeöverföring från originalföretaget till generikaföretaget under vissa förutsättningar kan utgöra förbjudna konkurrensbegränsande avtal. Detta gäller för både EU och USA.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)