Dogs of the Dow: En investeringsstrategi applicerad på Storbritanniens aktiemarknad

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna undersökning har med hjälpt av investeringsstrategin Dogs of the Dow testat om det går att uppnå en riskjusterad överavkastning på Storbritanniens aktiemarknad under perioden 2002–2017. Detta trots att den effektiva marknadshypotesen motsätter sig överavkastning på aktiemarknaden. Undersökningen har skett på Storbritanniens marknad med Financial Times Stock Exchange (FTSE) som marknads- och jämförelseindex, mer specifikt FTSE-100. Detta aktieindex är det som innehåller de 100 största bolagen på Londonbörsen och anses vara ett brett index som generellt visar hur aktiemarknaden mår. I genomsnitt har Dogs of the Dow-portföljen genererat en överavkastning på 11,75% per år. För att få ut den riskjusterade avkastningen har vi använt oss av riskmåtten Sharpekvot samt Treynors index. Även här lyckas Dogs of the Dow-portföljen uppnå ett högre värde, för både Sharpekvoten och Treynors index. Det kan dock inte fastställas helt på statistisk säkerställd nivå efter att ha testat med hjälp av ett så kallat ”Jobson & Korkie test”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)