Engagerade föräldrar - en studie om hur elever upplever sina föräldrars engagemang

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att studera hur elever upplever att deras föräldrar engagerar sig i sina barns skolgång, samt hurviktigt elever anser att detta är. Vårt syfte är även att se om det går att urskilja några skillnader i engagemangetnär det gäller vilken årskurs eleverna går i eller om eleven är tjej eller kille.Huvudfråga: Vilken form av engagemang, utifrån den indelning som förekommer inom internationellforskning, upplever elever som vanligast hos sina föräldrar?Vilket engagemang anser eleverna som viktigast?Känner eleven att föräldrarna är engagerade i skolarbete?Förekommer det några skillnader när det gäller mammans alternativ pappans engagemang?Metod och material: Vi har använt oss av en kvantitativ enkätundersökning för att ta reda på hur elever i år1-5 på en skola upplever sina föräldrars engagemang i skolarbetet.Resultat: Enkätresultatet visar att eleverna upplever sina föräldrar som engagerade, den vanligaste formen avengagemang är föräldrar som medhjälpare och problemlösare. Skillnaderna är minimala mellan de olikainriktningarna, engagemang i form av partner och publik ses också som viktigt. Eleverna upplever båda sinaföräldrar som lika engagerade.Litteraturen visar att föräldrars engagemang kan påverka elevers studierestultat, dock efterfrågar föräldrarna merhjälp och stöd till detta.Betydelse för läraryrket: Vi har insett vikten av att ett gott samarbete mellan hem och skola upprättas, dådetta i slutändan gynnar eleven och dennes skolresultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)