Tandhygienister och stress

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

Sammanfattning: SammanfattningDetta arbete har huvudsakligen baserats på en intervjustudie där målsättningen har varit att få en inblick i tandhygienisternas psykosociala arbetsmiljö, samt belysa de arbetssituationer som har betydelse för stress bland tandhygienister idag. Dessutom baseras arbetet på litteratur i form av böcker och vetenskapliga studier. Den ena av dessa studier fokuserar på sambandet mellan tandhygienisternas arbetsförhållanden och sjukfrånvaron, medan den andra belyser tandhygienisternas uppfattning kring fysisk och psykisk arbetsmiljö.Intervjustudien lyfter fram sex områden som påverkar stress i tandhygienisternas vardag, nämligen stressbenägenhet, tid, möjlighet att påverka, stöd, pauser och ekonomi. Majoriteten av deltagarna anser att tiden är den största stressfaktorn, då den krockar med deras ambition att journalföra, slutföra behandling och samtala med patienter. En del arbetsuppgifter som påverkar tidsstressen är städning, icke fungerade teknisk utrustning, förseningar, vänta på konsultation med tandläkaren och patientgrupper som kräver längre behandlingstid än väntat, såsom akutpatienter, tandvårdsrädda och pratsamma patienter. Resultatet av studien visade att stressnivån hos de intervjuade tandhygienisterna är relativt låg. Majoriteten av deltagarna har ett positivt förhållningssätt till sitt arbete, känner stöd från kollegor och har inflytande i deras arbete, vilket resulterar i en god psykosocial arbetsmiljö. Intervjustudien som genomförts är i liten skala, och ger därmed inte en övergripande bild över tandhygienisternas psykosociala arbetsmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)