Sökning: "organisationsform kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden organisationsform kommun.

 1. 1. DET ÄR VI SOM GÖR VERKSAMHETEN - Medarbetares upplevelser och erfarenheter av projekt och implementeringsprocesser inom äldreomsorgen i offentlig förvaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Amanda Nylander; [2021-06-30]
  Nyckelord :Offentlig Förvaltning; Medarbetare; New Public Management; Byråkrati; Implementeringsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka implementeringsprocesser vid projekt utifrån ett medarbetarperspektiv. Studien har genomförts för att redogöra för medarbetares upplevelser, erfarenheter och syn på implementeringsprocessen och genomförande av projekt i vård- och omsorgsförvaltningen, äldreomsorgen i en kommunal organisationMax Webers byråkratiteori och New Public Management som organisationsform har använts som teoretiskt ramverk för att analysera empiri. LÄS MER

 2. 2. Byggemenskaper i tidiga skeden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Klara Nordell; Margareta Bergmark; [2020]
  Nyckelord :Byggemenskaper; markexploatering; tidiga skeden; markanvisning; kommun; byggherre; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige präglas idag av en låg nyproduktion av bostäder trots att det finns en ökande och stark efterfrågan. Bostadsmarknaden domineras till stor del av ett fåtal större kommersiella byggherrar och de producerade bostäderna är tämligen homogena. LÄS MER

 3. 3. Skolpengen och skollokaler - En studie om kommunernas resursfördelning till skolor, vilka skillnader det finns och förhållandet mellan lokalersättningen och det totala bidraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Johan Östberg; Frans Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Skolpeng; lokalersättning; internhyra; hyresättningsprincip; organisationsform; självkostnadshyra; fastighetsförvaltning; kommunala skolor; fristående huvudmän; genomsnittsprincip; lokalkostnader; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Background: The reforms of schools in the early 1990s meant decentralization of responsibility within the Swedish school system. The goal was to create freedom of choice and promote competition between public schools and at the same time make it possible for independent principals to establish new schools through a public resource allocation system funded mostly from the municipalities and the taxbase. LÄS MER

 4. 4. Får jag säga något? : En studie om delaktighet i en byråkratisk miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Driton Bilalli; Simon Siroky; [2017]
  Nyckelord :byråkrati; delaktighet; human relations; kommun;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar delaktighet inom en byråkratisk organisationsform i en västsvensk kommun. Den ämnar ta reda på om demografiska faktorer har en avgörande betydelse för hur personal upplever delaktighet på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på organisationsförändringar - En studie om förändringar av kommundelsnämnder och stadsdelsnämnder i Borås och Göteborg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Henrik Yrlid; [2016-06-15]
  Nyckelord :Organisationsförändringar; Kommundelsnämnder; Politiker; Institutionell teori;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studeras organisationsförändringar i två kommuner, Borås och Göteborg, som har haft kommundelsnämnder och stadsdelsnämnder. Kommundelsnämnder är en organisationsform som uppstod på 1980-talet i Sverige och hade bland annat som syfte att ta hand om ”mjuka” välfärdstjänster och förstärka den lokala demokratin i kommunerna. LÄS MER