Möjligheter och hinder i vardagen för paraidrottare på elitnivå - en kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Ett fungerande aktivitetsmönster med aktivitetsbalans i vardagen kan vara svårt att uppnå för vem som helst. För en person som elitsatsar inom paraidrott, kan det vara en ännu större utmaning. Paraidrott är idrott som har anpassad utrustning eller anpassade regler för att öka tillgängligheten. Syfte: Syftet med denna studie var att bland paraidrottare på elitnivå undersöka upplevda möjligheter och hinder i vardagen för att de ska kunna utöva och satsa på sin idrott. Metod: En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer användes. Åtta Informanter valdes genom snöbollsurval. Intervjuguiden utgick framför allt från instrumentet Screening av delaktighet i olika aktiviteter. I dataanalysen användes kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Dataanalysen resulterade i två huvudkategorier: ”Funktionsnedsättningar - en del av livet” och ”Förutsättningar för att kunna elitidrotta”. Båda huvudkategorierna kunde innebära möjligheter och/eller hinder i vardagen för informanterna. Slutsats: Paraidrottare på elitnivå upplever både möjligheter och hinder i vardagen som kan påverka deras aktivitetsbalans och aktivitetsmönster. Planering, prioritering och struktur i vardagen, social samvaro samt ekonomi beskrevs ha störst inverkan på paraidrottares vardag. Arbetsterapeutiska teorier och metoder kan underlätta för att hitta strategier för att kunna skapa ett fungerande aktivitetsmönster och uppnå aktivitetsbalans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)