Smärtlindring med opioider. En jämförelse mellan olika beredningsformer av fentanyl och morfin.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Sammanfattning: Smärta definieras enligt IASP (International Association of the Study of Pain) som ”An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage”, vilket betyder att en potentiell eller faktisk vävnadsskada kan orsaka en känslomässig eller sensorisk obehaglig upplevelse. Smärtupplevelsen hos individer varierar och är därmed personlig. För behandling av smärta finns flertalet olika alternativa läkemedel, däribland ingår opioider. Till kategorin opioider hör bland annat morfin och fentanyl. Bortsett från den smärtlindrande effekten som morfin respektive fentanyl genererar, kan negativa biverkningar även uppstå. Biverkningar kan, som för andra opioider, involvera eufori, illamående, kräkningar, klåda, förstoppning och sedering till mer allvarliga biverkningar som respiratorisk depression. Det finns olika behandlingsalternativ med dessa preparat, däribland oral och intravenös administrering av morfin. Fentanyl kan bland annat administreras buckalt, nebuliserat, intranasalt och transdermalt. Fentanyl är 100 gånger mer potent än morfin och därmed är transdermal behandling möjlig. Syftet med detta litteraturarbete var att kontrollera hur fentanyl jämför sig i olika beredningsformer med morfins effekt på smärta, samt att se vilka förgiftningsproblem som finns med fentanyl. För att hitta relevanta studier som behandlade detta område gjordes sökningar via databasen PubMed. De flesta granskade studier i arbetet tyder på att fentanyl i olika beredningsformer fungerar bra som ett alternativ vid antingen oral eller intravenös behandling med morfin, vid smärta. Fentanyl ses även som ett säkert och effektivt alternativ för behandling av smärta. Det är inte särskilt vanligt att barn drabbas av förgiftning som är orsakade av läkemedel, men fall förekommer. Opioider är en av de läkemedel som orsakar flest dödsfall relaterat till förgiftning hos barn under 5 år. Förgiftning som orsakats av fentanyl kan effektivt behandlas med antagonisten naloxon. Typiska symtom vid förgiftning av fentanyl var enligt litteraturarbetets fallrapporter kontraherade pupiller (1mm), kräkningar, illamående, respiratorisk acidos och hög hjärtfrekvens. Deltagarantalet i de flesta studier var ganska låga, och för att litteraturstudiens frågeställning ska besvaras med säkerhet bör mer forskning genomföras inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)