Kundintresset för blockkedjeimplementation i försörjningskedjor : En enkätundersökning av konsumentens uppfattade värde av produktspårning

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

Sammanfattning: Vad som anses vara en effektiv försörjningskedja är något som ändras med tiden. I dagens så kallade virtuella integration finns problem med att informationshantering mellan företagen inte alltid är tillräckligt bra för att maximera vinsten och nyttan för alla parter. Ett följdproblem till detta är att när kunder ställer större krav på spårbarhet av produkter så är detta svårt att tillfredsställa. Att integrera blockkedjor i försörjningskedjan kan bidra till en bättre informationshantering och även tillfredsställa kundens behov av spårbarhet, men i och med företags ovilja att investera i teknik som är svår att uppskatta lönsamheten av görs inte detta i någon stor utsträckning av branscher. Därför syftar studien till att identifiera vilken av branscherna livsmedel, skor och kosmetik där störst värde kan skapas för konsumenter med hjälp av spårbarheten från blockkedjebaserade försörjningskedjor för att motivera fortsatt utveckling och forskning. Metoden som användes var en kvantitativ enkätundersökning där betalningsviljan hos respondentgruppen mättes med hjälp av ett budgivningsspel. Enkätundersökningen har med två produkter i olika prisklasser per undersökt bransch. Resultatet var att betalningsviljan var vanligast förekommande för livsmedel, men att den största medelbetalningsviljan var för skor. Det var även tydligt att betalningsviljan var större för dyra produkter än för billiga produkter. Syftet med studien anses uppfyllt då skillnader i värdet av spårbarheten av produkter inom de olika branscherna identifierades, vilket kan motivera fortsatt forskning innefattandes fler branscher.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)