Vilka symtom upplever patienten innan hjärttransplantation och ett år efter? En kvantitativ studie

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Hjärttransplantation är idag den mest effektiva behandlingen vid terminalhjärtsvikt. Under de senaste decennierna har utvecklingen av den mediciniska behandlingen efter hjärttransplantation gjort stora framsteg. Omvårdnaden till patienterna behöver därmed förbättras och vidareutvecklas. För att öka kunskaperna om hjärttransplanterade patienterssymtom krävs studier som inriktar sig mot patientperspektivet.Syfte: Att undersöka samt jämföra personers skattade välbefinnande och upplevda symtom före hjärttransplantation och ett år efter.Metod: Patienter som genomgått hjärttransplantation vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg under åren 2013 till 2019 inkluderades och skattade sina symtom före- och ett år efter hjärttransplantation med enkäten Organ Transplant Symptom and Wellbeing Instrument (OTSWI). Instrumentet OTSWI är utvecklat i Sverige och har genomgått psykometrisk testning. Data analyserade med statistikprogrammet SPSS. Statistiska analyser som gjorts var deskriptiv- samt korrelationsanalys för att undersöka eventuella samband.Resultat: De vanligaste symtomen patienterna upplevde innan hjärttransplantation var: sover dåligt, har ingen energi samt är slö och håglös (95%). Symtom som andfåddhet, måste vila pågrund av andfåddhet, har svårt att somna och fysisk trötthet var symtom som också var vanligt förekommande innan hjärttransplantationen. Majoriteten av de vanligaste symtomen efter hjärttransplantation var kopplade till fysisk hälsa, såsom darrningar i händer, fysisk trötthet, andfåddhet och ont i leder. Vid jämförelse av symtom så var det en signifikant förbättring vad gäller sömnen, fysisk trötthet, har ingen energi samt känner mig slö och håglös efter hjärttransplantation. Sexlusten hade ökat signifikant vid mätningen ett år efterhjärttransplantationen.Slutsats: Innan hjärttransplantation var större delen av upplevda symtom kopplade till psykisk hälsa i jämförelse med efter hjärttransplantation, då fysisk hälsa stod för majoriteten av upplevda symtom. För att ge en mer personcentrerad vård är det viktigt att tydliggöra individens specifikt upplevda symtom – och utifrån dessa utveckla vårdplaner, här kan OTSWI vara ett bra instrument.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)