Den förändrade vardagen : En kvalitativ studie av individers upplevelser gällande flexibelt arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Denna uppsats utgörs av en kvalitativ studie vilken syftar till att undersöka hur maktutövning tar sig i uttryck samt hur den upplevs på arbetsplatser vilka till sin karaktär är flexibla. De respondenter vilka utgör grund för vårt empiriska material är såväl arbetstagare som personer med en ledande befattning och vilka arbetar inom IT-branschen. Eftersom studiens metodologiska tillvägagångssätt är av kvalitativ karaktär har vi haft för avsikt att bidra med en djupgående och förklarande sociologi. Vår målsättning har således inte varit att generalisera till andra arbetsplatser vilka karaktäriseras av flexibilitet, utan att lyfta fram exempel på hur makt kan ta sig i uttryck och uppfattas hos valda individer. Studien vilar därmed på tio öppet tematiska intervjuer, vilka sedan analyserats utifrån de teoretiska begreppen: den disciplinära individen, panoptikon, normer och vetande, känsloarbete samt tacksamhet. Resultatet visade bland annat på att makt inom det flexibla arbetet upplevs som mycket subtil och outtalad, vilket i sin tur är en förutsättning för ökad produktivitet, såväl som för individernas välmående. Det handlar om att rikta fokus mot individens vilja och entusiasm att producera, snarare än att tvinga fram detta genom en uttalad och en strikt maktutövning. I stället för en tydlig maktrelation råder det en förtroenderelation mellan den flexibla arbetstagaren och arbetsgivaren eller kunderna. Detta i sin tur är det som skapar produktivitet hos den flexibelt arbetande individen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)