Anpassad styrketräning tillämpat i menscykelns olika faser - En systematisk översikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Periodisering av träning kan vara av intresse för tränande kvinnor och deras coacher då hormonerna fluktuerar under menscykelns faser. Mycket forskning om styrketräning är gjorda på män. Att studera ökning av muskelstyrka hos kvinnor är komplext då deras hormoner fluktuerar månadsvis och anses kunna påverka studieresultat under menstruationscykeln. Syftet med litteraturstudien var att sammanställa studierna som finns inom ämnet och därefter dra nytta av kvinnors hormoner för att optimera muskelstyrka och att undvika risken för nya skador eller drabbas av de risker styrketräning kan minska. Syfte: Att granska och sammanställa studier gällande eventuella skillnader i muskelstyrka under menscykelns olika faser samt gällande eventuell effekt av periodiserad träning på muskelstyrkan i menscykeln faser.  Metod: En systematisk översiktsstudie med både interventionsstudier och observationsstudier inkluderade. En första sökning gjordes på PubMed och fem studier valdes ut och kvalitetsgranskades enligt PEDro scale. Därefter utökades sökningen för observationsstudier vilket gjordes på Google scholar. Där framkom ytterligare fyra studier och dessa granskades enligt SBU:s granskningsmall för observationsstudier.  Resultat: Resultatet tyder på att det inte finns någon tydlig skillnad mellan faserna då resultatet skiljde sig mellan de olika studierna. Forskningen inom ämnet är för bristfällig för att komma till någon adekvat slutsats gällande resultatet.  Konklusion: Vidare forskning, samt fler studier med samma utfallsmått behövs för att kunna dra slutsatser utifrån frågeställningarna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)