Att lära på arbetsplatsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i medarbetarnas erfarenheter analysera förutsättningarna för arbetsplatslärande och hur dessa upplevs påverka medarbetarnas utveckling samt lärande. Studien är genomförd på medicinteknikföretaget Nolato Meditech i Lomma. Studien utgår från ett miljöpedagogiskt perspektiv där både individen och kontexten står i fokus och i relation till varandra. Genom kvalitativ abduktiv ansats har data samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sex tjänstemän. Uppsatsen har således tagit utgångspunkt i empirin, verkligheten, och därefter successivt utvecklat teorin för att skapa en djupare förståelse. Resultatet visade att förutsättningarna för lärande på arbetsplatsen mötte såväl hinder som möjligheter. De regler, rutiner och riktlinjer som präglar läkemedelsbranschen begränsade medarbetarnas handlingsutrymme samtidigt som höga krav hade en främjande effekt på lärandet. Det faktum att flera medarbetare upplevde att arbetet inte var tillräckligt utmanande bromsade deras utveckling vilket kopplades till den omfattande standardiseringen. De goda möjligheterna till samarbete upplevdes främja lärandet medan otydliga och svårdefinierade mål upplevdes hämmande. Studien ger ett perspektiv på arbetsplatslärande utifrån en organisation med omfattande standardiseringar, höga krav och strikta rutiner. För fortsatt forskning anses en fördjupning av ledarens betydelse för lärandet vara av intresse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)