”Det är vår skola, det är våra elever, det är vårt ansvar” - En fallstudie om en ny rektors introduktionsprocess

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: I dagens föränderliga värld är ledarbyte ett intressant ämne och en spännande process att följa. Denna studie fokuserar på rektorn som ledare och vad som sker på en skola vid ett ledarbyte. Uppsatsen har tre genomgående teman som speglas i samtliga avsnitt, dessa är: introduktionsprocess, ledarskap och organisationsförändring. Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera en introduktionsprocess för en ny ledare och vikten av en ledares ledarskap, samt hur medarbetare uppfattar förändringar i organisationen som medföljer ledarbytet. Vi vill även presentera förbättringsförslag som identifieras under arbetet med studien. Studiens metodansats är en fallstudie. Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer med en ledare och tre medarbetare på den aktuella skolan. I resultatet presenteras rektorns rekryterings- och introduktionsprocess, för att sedan behandla skolans ledarskap och avslutar med att redogöra för organisationsförändringarna som utförts i samband med ledarbytet. Analys och diskussion, som grundas i resultat och teori, påvisar att introduktionsprocessen av rektorn överlag varit positiv och uppskattad både av rektor och medarbetare. Det har även identifierats brister och förbättringspunkter såsom huvudmannens hantering av introduktionsprocessen samt kommunikation vid förändringsarbete. I slutsatsen sammanfattas de olika förbättringsförslag som identifierats i analys och diskussion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)