Gränslandet : Övergången mellan kurativ och palliativ vård

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Det är vanligt förekommande att patienter med hematologiskt maligna sjukdomar går från kurativ till palliativ vård. Hematologiska behandlingar beskrivs i litteraturen som högteknologiska, aggressiva och de mest förödande behandlingar människokroppen kan utsättas för. Tidigare studier visar att arbete inom cancervård, palliativ vård och vård i livets slutskede kan ha ogynnsam effekt på sjuksköterskors fysiska, psykiska och emotionella mående. Befintlig litteratur beskriver sjuksköterskors upplevelser av att vårda dessa patienter palliativt dock råder det avsaknad av beskrivning av sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i övergången mellan kurativ vård och palliativ vård.   Motiv: Då det råder avsaknad av beskrivning av sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i övergången mellan kurativ och palliativ vård ansåg författarna att det förelåg en kunskapsbrist gällande sjuksköterskors upplevelser samt hur dessa påverkar sjuksköterskan i den dagliga omvårdnaden av dessa patienter. Syfte: Syftet med studien var att beskriva och förstå sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med hematologiskt maligna sjukdomar i övergången mellan kurativ och palliativ vård.Metod: Föreliggande studie utfördes som en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med induktiv ansats (n=8). Data analyserades enligt the Framework Analyzis. Resultat: Resultatet omfattar fyra teman som handlar om övergången mellan kurativ och palliativ vård: Konsekvenser av ovisshet i övergången, Kommunikation i övergången, Omvårdnad vid ovisshet i övergången och Sjuksköterskans upplevelser vid ovisshet i övergången. Konklusion: Övergången mellan kurativ och palliativ vård för patienter med hematologisk malignitet kan upplevas som otydlig och präglas av ovisshet, vilket leder till utmaningar i omvårdnaden av dessa patienter. Resultatet pekar på områden i behov av utveckling, till exempel behov av ett utökat teamarbete som i sin tur kan förbättra kommunikationen och öka personcentrering i vården av dessa patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)