Agila arbetsmetoder inom stadsutveckling : En utforskande fallstudie av arbetssättet i Nacka Stad

Detta är en Master-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Med en kvalitativ metod undersöker studien det agila arbetssättet inom projektledning förstadsutvecklingsprojekt genom en fallstudie av Nacka kommuns projekt Nacka Stad. Studiensyftar till att identifiera och förtydliga problem och hinder en applicering av ett agilt arbetssättkan leda till och hur arbetssättet i praktiken skiljer sig från litteratur om det agila arbetssättet ihandböcker och vetenskapliga artiklar – med hopp om att ge en djupare förståelse för agilaarbetsmetoder inom projektledning av stadsutvecklingsprojekt.Studien beskriver det agila manifestet och dess kärnprinciper, tillvägagångssättet för Scrumoch Kanban samt tittar på vad det innebär att ha en agil mentalitet. Genom detta formulerasatt essensen av ett agilt arbetssätt är att arbetsfördelningen sker i korta, regelbundna ochfrekventa cykler av tydliga uppgifter, där deltagandet av kunden och medarbetarna iplaneringsprocessen är centralt och strukturen av organisationen är i ‘teams’.Fallstudien visade att även om vissa agila metoder appliceras görs detta utan tydlig struktur.Det som kunde identifieras som agilt var att projektresultat i form av tidplan levererades oftaoch det nya arbetssättet gav en bättre överblick av helheten för delprojektledare. En nymötesplan visade agila element av att ha mer möten med kommunikation face-to-face för attfå snabbare beslut. Användandet av en digital Kanban tavla och en form av Scrum-mötenobserverades där en ’backlog’ av uppgifter delades ut mellan samordningsteamet.Scrum-mötena hade dock låg energi och fundamentala agila metoder såsom ’stand-upmeetings’ och Sprints applicerades inte. Full applicering av agila metoder visade sig svårt dåbeslutsprocesser var tröga och organisationen fortfarande hade en tydlig hierarkisk struktur.Fyra semi-strukturerade intervjuer utfördes som bekräftade observationerna. Upplevda hindermed agila metoder och att applicera dem beskrevs som att det saknades motivation ochstruktur.Studien mynnar ut i att det agila arbetssättet behöver förvaltas och att det i praktiken intefungerar att applicera agila metoder på ett i agilt sätt utan det behöver ske strukturerat och konsekvent för att ge önskat resultat om högre engagemang och en effektivare organisation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)