Finns det bevis för täthetsberoende tillväxt eller överlevnad hos ettårig öring i Dammån och dess biflöden?

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för biologi

Författare: Joachim Björkman; [2018]

Nyckelord: Täthetsberoende; densitet; öring; Dammån;

Sammanfattning: Denna studie genomfördes med syfte att undersöka om det fanns korrelationer mellan 0+-öring (Salmo trutta L.) år x och 1+-öring år x+1 i elva uppväxtlokaler i älven Dammån-Storån och dess biflöden Lekarån och Bastuån år 1995–2010. Detta utfördes i form av två regressionsanalyser för att se om det fanns ett funktionellt samband avseende (i) täthet 0+ och medellängd av 1+, samt (ii) täthet 0+ och täthet av 1+ inom samma lokal, med 1+-öring som beroende variabel. Därefter gjordes tre envägs-ANOVA för att klarlägga om det (i) förelåg skillnader i medellängd på 0+-öring mellan dessa elva uppväxtlokaler under samma tidsintervall, (ii) om det fanns skillnader i medellängd mellan år, samt (iii) om det fanns skillnader i maximala 0+-längder mellan lokalerna. Resultatet visade att det fanns en svagt negativ korrelation mellan täthet av 0+- och medellängd av 1+-öring året därpå, samt en svag positiv korrelation mellan täthet av 0+- och 1+-öring. Variationsanalysen av medellängder på 0+-öring visade signifikanta skillnader i medellängd mellan lokalerna. Variationsanalysen av medellängder mellan årtal visade en knapp signifikant skillnad, och det fanns slutligen en signifikant skillnad i 0+-individers maximala längd mellan lokaler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)