Sökning: "Klara Hansen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Klara Hansen.

 1. 1. Dagsljusförhållanden vid förtätning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Emma Eminovic Helmersson; Helena Hansen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: I människans natur har det sedan tusentals år tillbaka varit kroppens egna dag-och nattklockor som styrt dygnsrytmen. Elektricitet och dagens moderna levnadssätt har betytt en förändrad dygnsrytm som människan inte hunnit anpassa sig till. Förtätning är en senare trend som tillkommit i sättet att bygga städer på. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av Matematiska redskap för elever i matematiksvårigheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Andersson; Christina Helsén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15hpKurs: SLP 610 Nivå: Avancerad nivåTermin/år: VT/2017 Handledare: Michael Hansen Examinator: Anna-Carin JonssonKod: VT17-2910-148-SLP610Nyckelord: Matematiksvårigheter, artefakter, matematiska redskap och hjälpmedelAbstractSyfte och frågeställningarMiniräknaren och andra matematiska redskap har tidvis haft en omdiskuterad roll i matematikundervisningen. Vi är därför intresserade av att studera vad tillgången av matematiska redskap kan betyda för elever som är i behov av särskilt didaktiskt stöd i matematikundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Begränsad och berövad sin vardag : Män och kvinnors upplevelse av att leva med venösa bensår

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lena Malmqvist; Tina Hansen; [2013]
  Nyckelord :intervjustudie; upplevelse; venösa bensår;

  Sammanfattning : Syfte med studien var att beskriva män respektive kvinnors upplevelse av att leva med venösa bensår. Studien hade en beskrivande design med kvalitativ ansats. Studien baserades på intervjuer med åtta män och åtta kvinnor, materialet bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Bilder av specialpedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Carina Hansén; Frida Larsson; [2013]
  Nyckelord :avvikelse; behov av stöd; normalitet; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Vårt arbete handlar om att lyfta fram bilder av specialpedagogik, men specialpedagogik är ett brett och tvärvetenskapligt ämne och därav är bilderna inte helt klara. Skolans arbete med specialpedagogik har förändrats från att vara exkluderande av elever som inte ansetts passa in i normalitetsmallen till att numera vara inriktat på inkludering av elever i det ordinarie klassrummet. LÄS MER

 5. 5. Kallvindskonstruktioner : Hänsyn tagen till fukt- och brandkrav för kvarteret Tuppen i Borås

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Magnus Hansén; Per Strand; [2009]
  Nyckelord :fuktkrav; kallvind; relativ fuktighet; brandkrav; fuktberäkningar;

  Sammanfattning : Det finns många hus i Sverige som har utförts med en konstruktion av kallt tak. I modern tidär både varma och kalla tak väl isolerade som medför att takets utsida får en begränsaduppvärmning, främst på grund av ökad bjälklagsisolering, vilket hindrar snöavsmältning. LÄS MER