Från skolperspektiv till livsperspektiv - hur personalen uppfattar att fortbildning om medicinska diagnoser kan bidra till utveckling av den pedagogiska verksamheten

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Bakgrund: Ågrenska bedriver familjevistelser för barn som har ovanliga funktionshinder och deras familjer. Sedan hösten 1997 får familjer som kommer till Ågrenska på en vistelse bjuda med sig sk kringpersonal, dvs personal som arbetar med barnen på hemorten. Personalen får tillsammans med föräldrarna information om diagnosen ur bla. medicinsk, psyko- social och pedagogisk synvinkel. Denna personal är ofta assistenter, lärare och habiliteringspersonal. Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka hur personalen uppfattar att fortbildningen om medicinska diagnoser kan bidra till att utveckling av den pedagogiska verksamheten. Metod: En kvalitativ metod har använts för att beskriva personalens uppfattningar. Undersökningen består av 10 deltagare från fyra olika fortbildningar. Deltagarna har intervjuats efter genomförd fortbildning. Det empiriska materialet har analyserat med hjälp av Grounded Theory. Resultat: Resultatet visar att fortbildning av personal, i form av medicinsk information, pedagogiska konsekvenser och psykosociala aspekter om medicinska diagnoser och vilka svårigheter det medför, fick flera effekter. Personalen fick ökad kunskap och förståelse både för barnets svårigheter och familjens situation. Därigenom fick de en större säkerhet att planera och genomföra undervisningen. De kunde anpassa miljön, arbetsmetoderna och kraven på ett bättre sätt. Personalen förstod också på ett djupare plan, att skolan bara är en del av barnets och familjens vardag, och att föräldrarna har många komplexa och svåra situationer att hantera. Därmed blev det tydligt hur viktigt det är att skolan hjälper till att förbereda barnet för vuxenlivet. De gemensamma erfarenheter som personal och föräldrar fick under fortbildningen ledde till förbättrad kommunikation och samverkan mellan hem och skola. Fortbildningen bidrog inte bara till ökad säkerhet och ett professionellt förhållningssätt till barn och föräldrar, utan också tydligare kommunikation mellan kollegor, chefer och beslutsfattare, vilket i sin tur kan bidra till bättre skolsituation för barnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)