Funktionell Dumhet och Överbemanning : En undersökning av funktionell dumhets inverkan på överbemanning inom ledarroller i Svenska Techföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats undersöker ett möjligt samband mellan funktionell dumhet och överbemanning inom Tech-branschen i Sverige. Tech-branschen har sett en betydande tillväxt under de senaste decennierna och bidrar nu till en betydande del av Sveriges BNP. Med ökande tillväxt söker företag inom branschen kontinuerligt efter kompetens för att förbättra sina prestationer. Den ökade arbetskraften inom Tech-branschen ger upphov till frågor om vilka funktioner företag inom branschen består av och hur de leds och styrs av ledare. Tech-branschen är en del av kunskapsekonomin och karaktäriseras av abstrakta arbetsuppgifter, vilket förändrar rollerna för både arbetare och ledare. Ledare kan inte alltid uppnå samma nivå av kompetens inom hela ansvarsområdet som individuella arbetare. Trots detta förväntas ledare fatta rätt beslut i en miljö av hög komplexitet och informationsöverflöd. Denna studie fokuserar på begreppet funktionell dumhet, vilket innebär beteenden och interaktioner inom organisationer som leder till brist på reflexivitet, ökad rationalisering och minskad kritisk inställning till arbete och processer.   Denna studie fokuserar på överbemanning inom Tech-branschen och undersöker om det finns ett samband mellan funktionell dumhet och överbemanning. Överbemanning antas främst ske under högkonjunktur och kan påverkas av interna faktorer såsom anställdas motivation att klättra inom hierarkin och konkurrensen mellan dem. Studien syftar till att problematisera hur arbetet värderas och tolkas utifrån möjlig funktionell dumhet och hur detta kan bidra till ineffektivitet och överbemanning. Genom att undersöka sambandet mellan funktionell dumhet och överbemanning inom Tech-branschen kan denna kandidatuppsats bidra till en djupare förståelse för de potentiella effekterna av funktionell dumhet och dess konsekvenser för företag och anställda. Studien har utformats utifrån en kvalitativ forskningsansats där empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sex personer med en managementroll inom Tech-företag i Sverige. Intervjuerna följde en intervjuguide som grundats i att fånga teman om hur funktionell dumhet möjligen uttrycks inom företaget med fokus på organisationskultur, ifrågasättande, utvärdering, anpassning och incitament. Teorierna Tournament teorin och Peters princip har ingått i ramverket för att lyfta fram beteenden inom företaget som grundar sig i hur anställda arbetar för en befordran. Incitament får alltså här en större mening för att ta hänsyn till att det möjligen uppstår situationer där målet av att klättra inom företaget för den anställda prioriteras över att säkerställa framgång för företaget. Resultatet visar att överbemanning inom den svenska Tech-branschen inte sker i någon större omfattning under studiens genomförande. Detta innebär att det uppkom svårigheter att konstatera om förekommer funktionell dumhet som en anledning till överbemanning förekommer. Trots detta har resultatet tillåtit en förståelse för hur funktionell dumhet förekommer inom de arbetsmiljöer som undersökts, där det kan fastställas att deltagare i studien agerar med ett förhållningssätt som motverkar funktionell dumhet, men där ledning och övre nivåer inom företaget påvisar tendenser som definieras som funktionell dumhet. Empiri har inte insamlats från dessa delar av företaget vilket innebär att ytterligare framtida forskning är högst aktuellt att göra med fokus på funktionell dumhet i ledningen inom svenska Tech-branschen.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)